Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Мэргэн зөвлөмж 171 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 171

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНЫ ҮГИЙН ЭРХ МЭДЭЛ 5

00

“Бичвэр бүр Бурханы амьсгалснаар бөгөөд заахуй, зэмлэхүй, залруулахуй, зөвд чиглүүлэхүйд тустай.” 2 Тимот 3:16