Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 168 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 168

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНЫ ҮГИЙН ЭРХ МЭДЭЛ 2

00

“Христ Есүсийн боол, дуудагдсан элч Паул… Бурханд хайрлагдсан, ариун хүмүүс байхаар дуудагдсан, Ромд буй бүгдэд…” Ром 1:1,7