Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 212 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 212

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНЫ ХЭМЖЭЭЛШГҮЙ ЭРХ

00

“Нууц зүйлс нь бидний Бурхан ЭЗЭНд хамаарах бөгөөд харин илэрч мэдэгдсэн зүйлс нь бидэнд, бидний хөвгүүдэд үүрд хамаарна. Биднээр энэ хуулийн бүх үгийг мөрдүүлэхийн тулд тэр болой.” Дэд хууль 29:29