Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 463 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 463

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНЫ АРГААР ШАРХАЛСАН МӨС ЧАНАРЫГ ТАЙТГАРУУЛАХ ТУХАЙ

00

“Хуулийн шаарддаг зүйлс зүрхэнд нь бичигдсэнийг тэд ийнхүү харуулж байна. Тэдний мөс чанар ч хамт гэрчилж, бодол санаа нь ч нэг нэгнээ буруутгадаг эсвэл өмгөөлдөг.” Ром 2:15