Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
42 plays
Мэргэн зөвлөмж 321 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 321

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНТАЙ НҮҮР НҮҮРЭЭ УЧРАХ: ТҮҮНД ИТГЭЖ НАЙДАХ

10

“Миний Бурхан алдар дахь баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана.” Филиппой 4:19