Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
27 plays
Мэргэн зөвлөмж 323 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 323

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАНТАЙ НҮҮР НҮҮРЭЭ УЧРАХ: ИТГЭЛ

10

“Тийм учир Би та нарт хэлье. Та нар юуны төлөө залбиран гуйна, түүнийгээ авсан гэдэгтээ итгэгтүн. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно.” Марк 11:24