Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 533 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 533

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БУРХАН ТА ХОЁРЫН ТАЛААР БИБЛИД ЮУ ГЭСЭН БАЙГАА ТУХАЙ

00

“Таны эсрэг нүгэл хийхгүйн тулд үгийг тань зүрхэндээ би хадгалав.” Дуулал 119:11