Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
23 plays
Мэргэн зөвлөмж 79 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 79

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БИ ӨӨРИЙН ХЭН БОЛОХОО ЧАМД ХЭЛЭХЭЭС ЯАГААД АЙДАГ ВЭ?

00

“Есүс Өөр уруу нь ирж яваа Натанаелыг хараад, түүний тухай ‘Харагтун, жинхэнэ израиль, заль мэх гэж түүнд үгүй’ гэв.” Иохан 1:47.