Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Мэргэн зөвлөмж 400 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 400

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – БАЯР ХӨӨР

10

“[Тиймд] Түүгээр [Есүсээр] дамжуулан Бурханд магтаалын тахилыг үргэлж өргөцгөөе. Энэ нь Түүний нэрд талархах уруулын үр жимс юм” Еврей 13:15