Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Мэргэн зөвлөмж 328 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 328

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АТЕИСТУУД БОЛОН ГАЙХАМШГУУД

00

“Та нар Намайг хайх бөгөөд бүхий л зүрхээрээ Намайг хайвал олно.” Иеремиа 29:13