Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 241 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 241

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АСУУДАЛ БЭРХШЭЭЛ

00

“ЭЗЭН бол дарлагдагсдыг хамгаалах бэхлэлт, бэрх цагийн бэхлэлт болно. Нэрийг тань мэдэгсэд Танд найдна. ЭЗЭН, Өөрийг тань эрэн хайгчдыг, Та орхиогүй билээ.” Дуулал 9:9-10