Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Мэргэн зөвлөмж 317 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 317

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АМЬДРАЛЫН СОРИЛТУУДЫГ ДАВАХУЙ

10

“Тэд бүгдээрээ авралыг өвлөгчдийн төлөөх үйлчлэлд илгээгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү?” Еврей 1:14