Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Мэргэн зөвлөмж 380 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 380

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГУУД

00

“Ядууг ядуу гэж бүү тоно. Зүдэрснийг үүд хаалган дээр бүү дарла. Тэдний хэргээр заргалдагч нь ЭЗЭН. Тэднийг тоногсдыг Тэр тононо.” Сургаалт үгс 22:22-23