Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 319 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 319

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АЛДАА ЭНДЭЛТЭЙГЭЭ НҮҮР ТУЛЖ, ӨРШӨӨЛИЙГ ОЛОХ

10

“ ‘Хүрээд ир, тэгээд хэлэлцье’ гэж ЭЗЭН айлдаж байна. ‘Хилэнц нүгэл чинь час улаан мэт байвч цасан адил цагаан болно. Хүрэн лугаа улаан боловч ноос лугаа адил болно.’ ” Исаиа 1:18