Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 192 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 192

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – АГУУ ЗАХИРАМЖ

00

“Есүс дөхөж ирээд, тэдэнд ‘Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг Надад өгсөн. Иймээс та нар яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун, Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм хүртээ, та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно’ гэж айлдав.” Матай 28:18-20