Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Иаков 3:5-18 Length: Unknown Play From album: Иаков 3:5-18

ИАКОВ 3:5-18

00

ИАКОВ 13 Apr, 2018

Бид хэлээр Эзэн ба Эцэгийг магтдаг. Бид түүгээр Бурханы төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүсийг хараадаг.* Ерөөл хараал нэг л амнаас гардагаж. Ах дүүс минь, ийм байж болохгүй. (Иаков 3:9-10)
Бидний хэл бол Бурханы магтан алдаршуулах ч чадвартай, Бурханыг гутаан доромжлох ч чадвартай юм. Бидний хэл яриа гэдэг бидний ан амьтадаас ялгаж байдаг нэг томоохон зүйл гэж бид түрүүн ярьсан. Хүн бол бич сармагчин ч биш, тоть шувуу ч биш. Хүн хэлээрээ, мал хөлөөрөө гэдэг шүү дээ. Хүмүүс бид хүмүүстэйгээ ярилцаж ойлголцдог. Бас хүмүүс бид Бурхантай ч харилцаж чаддаг. Гэхдээ хүмүүс бид Ням гарагийн цуглаан дээр тэнгэр элч шиг, алтан гургалдай шиг дууллаа ч долоо хоногийн бусад өдрүүдэд нь бузар мууг амны зоргоороо ярьж чаддаг. Библи үүнийг 2 нүүр гэж нэрлэдэг. Харамсалтай нь бид ийм 2 нүүртэй ч байж чаддаг.