Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
43 plays
Иаков 1:25-2:5 Length: Unknown Play From album: Иаков 1:25-2:5

ИАКОВ 1:25-2:5

20

ИАКОВ 9 Apr, 2018

Хэн нэгэн нь өөрийгөө сүсэгтэй хэмээн боддог хэдий ч хэл амаа хазаарладаггүй бол зүрхээ хуурч буй бөгөөд сүсэглэл нь ашиггүй ажээ. (Иаков 1:26)
Энд гарч байгаа сүсэгтэй, сүсэглэл гэсэн үгс Библи дээр их цөөхөн байдаг. Үндсэндээ Шинэ гэрээн дээр л 5-6 удаа гарсан байдаг юм. Энэ үгийг Иаков хамгийн ихээр хэрэглэсэн байдаг. Энэ үгийн Латин утга нь “холбогдох, холбоотой байх” гэсэн утгатай байдаг. Энэ нь ямар нэгэн зан үйл, уламжлалыг сахих гэсэн утгаар илүүтэйгээр хэрэглэгддэг юм. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр сүсэг бишрэлийн янз бүрийн хэлбэрүүд байдаг. Олон янзын шашин шүтлэгүүд байдаг. Тэд бүгд өөрдсийн гэсэн шүтэн бишрэгсэд, дагагсадтай байдаг. Харин Христэд итгэх итгэлийг зарим нэг зан үйлтэй учраас энэ бол шашин гэж мухар сохроор дүгнэх нь өрөөсгөл юм. Христэд итгэх итгэл гэдэг бол шашин биш. Энэ бол Христ хэмээх хувь хүн юм. Та нэг бол Есүс Христтэй хамт байна. Эс бол Есүс Христгүй амьдрах болно.