Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Хүн үг - Мэргэ Length: Unknown Play From album: Хүн үг - Мэргэ

ХҮН ҮГ – МЭРГЭ

00

ХҮН ҮГ 12 Dec, 2016

“Жирэмсэн эмэгтэйн хэвлийд яснууд хэрхэн бүрэлдэхийг болон салхины замыг чи үл мэдэхийн адил бүхнийг бүтээгч Бурханы үйлсийг чи тааж мэдэхгүй.”