Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Хүн үг 24 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 24

ХҮН ҮГ – ХҮНД АЧАА

10

ХҮН ҮГ 1 Nov, 2016

Номлогчийн үгс 3:1. Тэнгэрийн доорх бүх юм цаг хугацаатай бөгөөд бүх юмс тогтоогдсон цаг мөчтэй ажээ.