Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Хүн үг 25 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 25

ХҮН ҮГ – ХАМТЫН ХҮЧ

01

ХҮН ҮГ 8 Nov, 2016

Номлогчийн үгс 3:1 “Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд тогтоогдсон цаг мөчтэй ажээ.”