Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
21 plays
Хүн үг 26 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 26

ХҮН ҮГ – ХАМГААЛАЛТ

00

ХҮН ҮГ 15 Nov, 2016

Номлогчийн үгс 3:1 “Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд тогтоогдсон цаг мөчтэй ажээ.”