Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
33 plays
Хаггаи 1:13-2:3 Length: Unknown Play From album: Хаггаи 1:13-2:3

ХАГГАИ 1:13-2:3

00

ХАГГАИ 5 Dec, 2018

Өнөөдрийн хичээлээрээ бид хамтдаа Хаггаи номын 1-р бүлгийг болон 2-р бүлгийн эхний хэсгийг үзэцгээх болно. Израильчуудад хандсан Бурханы үгэнд Израйльчууд дуулгавартай хандсан тухай өнгөрсөн хичээлийнхээ төгсгөлд бид үзсэн шүү дээ. Тэднийг Бурханаас эмээж, Бурханыг дуулгавартай дагах үед Бурхан тэдэнд гайхалтай ивээл ерөөлийг амласан.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД