ХҮМҮҮСИЙН ХАРИЛЦАА

“Марта, түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа.” Иохан 11:5