АЛИВААГ БОЛЬЖ ЗОГСООХ

“Газар амаа нээн тэднийг Коратай хамт залгисан юм. Гал хоёр зуун тавин хүнийг залгин, тэд үхэж, анхааруулга болжээ.” Тооллого 26:10