АМИА ХОРЛОХ ЯВДАЛ

“Итгэлтнүүдийнх нь үхэл ЭЗЭНий мэлмийд үнэ цэнэтэй.” Дуулал 116:15