ХӨЛ УГААХ, ХАЙР- ЗАРЛИГЫН ПҮРЭВ ГАРАГ

“Бие биенээ хайрлагтун, Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие биенээ хайрлагтун гэсэн шинэ тушаалыг Би та нарт өгч байна.” Иохан 13:34