АМЬДРАЛЫН ЗОРИЛГО

“Би сайн тэмцлээр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан.” 2 Тимот 4:7