ЕРТӨНЦ ДЭЭРХ БОДИТ ИТГЭЛ-2

“Тэд Галилын Бетсайдын Филип дээр очиж, түүнээс ‘Эзэн, бид Есүсийг хармаар байна’ гэж гуйсан” Иохан 12:21