ЕРТӨНЦ ДЭЭРХ БОДИТ ИТГЭЛ-1

“Тиймээс итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдэг.” Ром 10:17