ХРИСТ ДОТОРХ БОДИТ БАЙДАЛ

“...Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ”  Иохан 10:10