БУРХАН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ХОЁР ХАРШИЛДАХ ҮЕД

“Үзэгтүн, Би ЭЗЭН, бүх махбодын Бурхан. Надад ямар нэгэн дэндүү хэцүү зүйл гэж байх уу?”  Иеремиа 32:27