ӨСВӨР НАСАНДАА АМИА ХОРЛОГСОД

“Миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт юм” Филиппой 1:21