“Өнөөдөр, эсвэл маргааш бид тийм тийм хотод очиж явж, тэндээ нэг жил байж, худалдаа хийж ашиг олно’ гэж яригч та нар одоо наашаа ирэгтүн… Та нар харин оронд нь ‘Эзэн хүсвэл, бид амьд байж, үүнийг болон түүнийг хийнэ’ гэж ярь.” Иаков 4:13,15