Энэхүү ном нь МЭӨ 520 онд эш үзүүлэгч Хаггаигаар дамжин ирсэн ЭЗЭНий үгийн товч багц юм. Хүмүүс цөллөгөөс буцан ирж Иерусалимд амьдраад хэдэн жил болж байсан ч энэ үед ЭЗЭНий өргөө нуранги хэвээр байжээ. Номын гол санаа нь ЭЗЭНий өргөөг дахин барихыг удирдагчдад сануулах мөн шинэчлэгдэж ариуссан ард түмний ирээдүйн хөгжил цэцэглэлт, амар амгалангийн талаарх ЭЗЭНий амлалтын тухай юм.

/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи ХАГГАИ номын тайлбар/