Иоханы 3 дахь захидал нь “ахлагчаас” чуулганы удирдагч Гаид ханджээ. Бичигч бээр бусад христитгэгчдэд тусалж буй түүнийг магтаж мөн Диотреф гэгчээс сэрэмжлүүлжээ.

/Эх сурвалж: Ариун Бичээс Нийгэмлэг 2013 АРИУН БИБЛИ-ийн 3ИОХАН номын танилцуулга/