“Харин Танаас эмээхийн тулд уучлал нь Танд байдаг билээ.” Дуулал 130:4.