ҮНЭНИЙ ҮГ

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: Бурханы хүүхдүүд болсон маш олон хүмүүс хүний амьдралын хамгийн чухал үнэнийг тунхаглах тал дээр маш чимээгүй амьдардаг. Энэ үнэн бол Есүс Христийн сайн мэдээ юм. 
Та Христэд итгэдэг хүнийхээ хувьд бусдад сайнмэдээ тараах нь танд хэцүү санагддаг уу? Сайнмдээг бусадтай хуваалцахдаа өөрийгөө бэлэн биш гэж боддог уу? Бурханы үгийг тайлбарлах тал дээр өөрийгөө хангалтгүй гэж боддог уу? Библийн тухай тийм ч сайн мэдэхгүй шүү дээ гэж өөрийгөө голдог уу? Хэрвээ тийм бол та өнөөдрийн үгийг анхааралтай сонсоорой. Өнөөдөр Үнэний үг сэдвээр Колоссай номын 1-р бүлгээс сайн мэдээний мөн чанарын талаар бидэнтэй ярилцах болно. Ингээд Др.Стэнлийн ярианд анхаарлаа хандуулцгаая.