ИТГЭЛТЭЙГЭЭР ЗАЛБИРАХ НЬ- Хэсэг: 2

Айдас, эргэлзээ, тээнэгэлзэл биднийг Бурхантай харилцахад саад болж байдаг. Бид Есүс Христтэй ямар холбоотой болохоо мэдэхгүй байх үед бидний залбирал хүчгүй байдаг. Тэгвэл Др.Чарльз Стэнли бидэнд өнөөдөр энэ сэдэвтэй холбоотой олон чухал зүйлсийг өгүүлэх болно. Ингээд хэрхэн итгэлтэйгээр залбирах тухай энэ цагт хамтдаа сурцгаая.