ШИНЭ ГЭРЭЭНИЙ ҮЕИЙН БАТПИСМ БА ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛТа бид усан баталгаа хүртэх үедээ сайн мэдээг үйлдлээрээ тунхаглаж байдаг. Сайн мэдээ гэдэг үнэндээ Есүс Христийн үхэл, Есүс Христийн амилал юм. 

 Маш олон хүмүүс баптисмын талаар тодорхой ойлголтгүй явдаг. Тэдний хувьд баптисмын утга учрыг ойлгоогүйгээсээ болоод ач холбогдлыг нь ойлголгүй явсаар байдаг. Хэдийгээр баптисм хүртэх эсэх нь бидний аврал авах эсэхтэй холбоогүй ч энэ бол итгэгч хүний итгэлийн амьдралд байдаг маш хүчтэй  гэрчлэл,  Бурханы өмнө дуулгавартай байгаагийн маш тод илрэл болж өгдөг юм. Хэрвээ та баптисм хүртэх эсэх тал дээр эргэлзэж тээнэгэлзэж байгаа бол өнөөдрийн хичээлийг анхааралтай сонсоорой. Др.Чарьлз Стэнли бидэнд Шинэ гэрээний үеийн баптисм ба түүний утга учрын талаар тодорхой тайлбарлаж өгөх болно.