Баримтат яриа

Монголын Эвангелийн Эвсэл ТББ-ын захиалгат “Баримтат яриа” шууд нэвтрүүлгийг танилцуулж байна. Одоогоос 2000 жилийн тэртээ амьдарч байсан Есүс Христ чухам хэн байсан бэ? Тэр Нэгэний талаарх мэдлэг мэдээллийг хэрхэн шүүн тунгааж үнэн худлыг бид дэнслэх ёстой вэ? Нөгөөтэйгүүр, баталгаа нотолгоо шаардах болсон өнөөгийн нийгэмд хэрхэн ХРИСТИТГЭЛ-ийн талаар цэгцтэй ярихдаа ЗӨВ ойлголт өгч, САЙНМЭДЭЭ-г тунхаглах вэ? Тэгвэл бүтэн цагийн турш үргэлжлэх радио нэвтрүүлгээр Христитгэгчдийн амьдрал гэрчлэл, Түүний нэрийн төлөөх эрхэм үйлчлэл-зөн хараа, Эзэн Бурханаас авсан илчлэл илэрхийллүүдийнхээ талаар тэд нийнхүү БАРИМТ-тайгаар ярьж байна.


Нэвтрүүлэг сонсох