Сайнмэдээг хүүхдүүд ойлгодог уу?

Христитгэлийн сайнмэдээг хүмүүс сонсоод ойлгож өөрийн сонголтыг хийдэг. Гэхдээ хүүхдүүдийн хувьд энэ нь хэр боломжтой байдаг бол... ?
Хүүхдүүд сайнмэдээг хэрхэн ойлгодог талаар өнөөдөр "Хүүхдийн Авралын Зарын Нөхөрлөл" байгууллагын захирал Б.Баярмаатай ярилцлаа.