Монголын Христитгэлийн түүх

Түүхэндээ Монголчуудын дунд христитгэл үнэхээр байсан уу? Христитгэл хэрхэн оршин байв? "Монголын Христитгэлийн Түүх" сэдвээр МЭЭ удирдах зөвлөл, Христитгэлт эмч нарын хөдөлгөөн тэргүүн, Судрын чуулган Христийн цуглааны пастор Алтанхуягтай ярилцлаа.