МЭӨ 586 онд Иерусалим хот сүйрснээс хойших тодорхой бус хэсэг үед хамаарах энэ номд Иудагийн зүүн өмнөд дэх эртний дайсан едомчууд Иерусалимын сүйрэлд баярлаад зогсохгүй булаан эзлэгчдэд туслан Иудагийн зовлонт үеийг ашиглан хотыг тоносон тухай дүрсэлдэг. Едомыг Эзэн шийтгэж,сүйрүүлэх тухай Обадиа эш үзүүлжээ.

/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи ОБАДИА номын тайлбар/