Хосеа нь МЭӨ 721 онд болсон Самарийн уналтын өмнөх самуун цаг үед эш үзүүлэгч Амосын дараа гарч ирсэн, Хойд Израилийн хаант улсын эш үзүүлэгч билээ. Тэрээр ард түмнийхээ харь шүтээн шүтэж, ЭЗЭН Бурханд итгэлгүй амьдарч буйд туйлаас зовниж байв. Энэ итгэлгүй байдлыг дүрслэн харуулах зорилгоор Хосеа ёсгүй эмтэй зоригтойгоор дэр нэгтгэжээ. Эхнэр Гомер нь түүнд үнэнч байгаагүй шиг энэ ард түмэн бас Бурханаас холдсон тул Израиль дээр шүүлт ирэх боловч Бурханы мөнхийн хайр ард түмнээ эргүүлэн авч, бүх харилцаагаа дахин сэргээнэ гэдгийг ч мөн Хосеа дүрсэлсэн байна. Бурханы энэрэл хайрыг бид 11:8-р эшлэлд хэлсэн ЭЗЭНий үгнээс харж болох юм.

/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи ХОСЕА номын тайлбар/