Бурханы уучлал өршөөлийг хүлээн авах нь

Та хичнээн сайн эсвэл хичнээн муу хүн байхаас үл шалтгаалаад эрт орой хэзээ нэгэн цагт Бурхантай эвлэрэх, Түүний уучлал өршөөлийг эрэлхийлэх хэрэгцээ шаардлагатай тулгарах болно. Харин тэр цагт Бурханы уучлал өршөөл бидний сайн үйлсээс хамаардаг биш харин Есүс Христийн үйлдсэн бидний төлөөх үйлстэй холбоотой болохыг ухаарах болно.