ХРИСТТЭЙ АДИЛ ЗАН ЧАНАРЫГ БИЙ БОЛГОХ НЬ – 1 хэсэг

Итгэлийн амьдралаар амьдрах гэж хичээсэн ч чадахгүй байгаагаасаа болоод сэтгэлээр унаж, гутарч байна уу? “Сайн итгэгч” байх гэж хичээх тусам улам илүү бүтэлгүйтээд байгаа юм шиг танд санагдаж байна уу? 
Тэгвэл бурханлаг амьдралаар амьдрах гэж хичээдэг ч тэр бүр чаддаггүй хүмүүст өнөөдрийн үг урам зориг өгөх болно. Бид энэхүү бурханлаг амьдралын хэм хэмжээнд бид өөрсдийнхөө хүчээр хэзээ ч хүрэхгүй гэдгийг Др.Стэнли бидэнд сануулж байна. Чухамдаа тийм учраас л Бурхан бидэнд Ариун Сүнсээ өгсөн юм. Учир нь Ариун Сүнс бидэнд өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй бүхнийг хийх хүчийг өгдөг. 
Тиймээс бид амьдралдаа “ХРИСТТЭЙ АДИЛ ЗАН ЧАНАРЫГ БИЙ БОЛГОХОД” Ариун Сүнс ямар оролцоотой болохыг энэ цагт Др.Стэнли бидэнд тайлбарлаж өгөх болно.