Итгэлийн сорилт: Бурхан руу эргэ

Хэрвээ таны итгэл сорилттой тулгарсан бол Эзэнээс нүүр буруулах биш харин Эзэн рүү эргээрэй. Эзэнээс эргэх биш Эзэн рүү эргэх. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Дуулал 61-р бүлэгт Давид хааны шүлэглэсэн, “Зүрхээ цөхрөн доройтоход газар дэлхийн хязгаараас би Таныг дуудаж байна. Надаас өндөр хад уруу намайг хөтлөн гаргаач” гэсэн үгийг би үргэлж санадаг.