ХАМГИЙН САЙХАН ТӨРСӨН ӨДӨР

Есүсийн мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэх онцлог. Төрсөн өдөр бол ер нь нэг газар хүмүүсийг цуглуулж бэлэг авдаг. Харин Мэндэлсний баяраар христэд итгэгч хүмүүс бэлэг цуглуулаад бусдад тараадаг. Тиймээс энэ нь дэлхий дээрх хамгийн олон зочинтой бас хамгийн олон хэзээ ч өөрийгөө уригдана гэж бодоогүй хүмүүст холбоотой баяр юм.