Харийн хааны дарлал дор еврейчүүд үлэмж зовж байсан бэрх үед Даниел ном бичигдсэн юм. Түүхт өгүүлэмж ба үзэгдлийг ашиглан бичигч бээр Бурхан ЭЗЭН эл харгис дарангуйллыг унагаж, ард түмнээ сэргээн, тусгаар тогтнуулна хэмээн тухайн цаг үеийнхээ хүмүүсийг урамшуулж байлаа. Номыг үндсэн хоёр хэсэгт хуваан үзэж болно. Үүнд 1) Вавилоны болон Персийн хаанчлалын үед Даниел ба хэсэг нөхөд нь итгэл дуулгавраар Бурханы өмнө амьдарч дайснаа ялсан тухай түүх; 2) Вавилоноос эхлээд хэд хэдэн хаант улсын амжилт ба доройтлын тухай, улмаар буруу шүтлэгт дарангуйлагч унаж, Бурханы ард түмэн ялах тухай зөгнөл зэрэг Даниелын үзсэн цуврал үзэгдлүүд тус тус багтана.

/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи ДАНИЕЛ номын тайлбар/