Христмас баярын 10 гайхамшиг

Библи дээр Есүс Христийг нийтдээ 365 янзаар нэрлэсэн байдаг. Гэхдээ тэдгээр нэрсийн дотроос хамгийн сэтгэл татам нэр бол эш үзүүлэгч Исаиагийн өгсөн “ГАЙХАМШИГТ” хэмээх нэр юм (Исаиа 9:6).  Үнэндээ бидний Аврагч Есүс Христийн гайхамшгийг бид дурдаад байвал дуусашгүй олон юм. Тиймээс би өөрт байгаа цагтаа багтаагаад Христмас баяртай холбоотой 10 гайхамшгийг танд хэлж өгмөөр байна.